Army SF Revolution / Изменения ранга

# Кому Кто Ранг Причина Дата
1 Gosth_Bacardeline Alberto_Massoni 7 2024-06-24 20:57:47
2 Volodya_Darkov Pavel_Severov 10 2024-06-23 20:35:37
3 Eazy_Darko Alberto_Massoni 7 2024-06-23 18:59:03
4 Maksim_Batmarev Alberto_Massoni 5 2024-06-22 23:08:17
5 Maksim_Batmarev Alberto_Massoni 2 2024-06-22 22:41:52
6 Ben_Bennett Alberto_Massoni 2 2024-06-22 21:52:09
7 Another_Death Pavel_Severov 13 2024-06-21 22:37:13
8 Tommi_Frost Pavel_Severov 13 2024-06-21 22:36:50
9 Alexey_Lapshin Pavel_Severov 11 2024-06-21 22:20:24
10 Suliman_Rostovskiy Alberto_Massoni 2 2024-06-19 21:41:41
11 Mihail_Savin Pavel_Severov 12 2024-06-19 21:38:47
12 Apallon_Shakur Pavel_Severov 8 2024-06-19 21:18:06
13 Bob_Cook Pavel_Severov 8 2024-06-19 21:15:07
14 Just_Fun Alberto_Massoni 2 2024-06-19 21:09:03
15 Vasya_Grozny Alberto_Massoni 2 2024-06-19 20:39:24
16 Vasya_Grozny Alberto_Massoni 3 2024-06-19 20:38:37
17 Ivan_Otselov Alberto_Massoni 2 2024-06-19 20:36:39
18 Imanuil_Jahar Alberto_Massoni 2 2024-06-19 20:24:19
19 Vasya_Grozny Tommi_Frost 2 2024-06-19 20:20:44
20 Vasya_Grozny Tommi_Frost 5 2024-06-19 20:11:56
21 Aryo_Zenix Alberto_Massoni 7 2024-06-19 20:10:50
22 Tommi_Frost Pavel_Severov 13 2024-06-19 20:01:34
23 Alberto_Massoni Pavel_Severov 14 2024-06-18 22:55:27
24 Tommy_Grace Pavel_Severov 13 2024-06-18 22:55:20
25 Arnold_Shakur Pavel_Severov 7 2024-06-17 22:16:53
26 Volodya_Darkov Pavel_Severov 9 2024-06-17 21:05:43
27 Bruce_Robertsons Pavel_Severov 7 2024-06-17 19:19:23
28 Fraer_Vasilkov Alberto_Massoni 9 2024-06-16 21:22:54
29 Alexey_Lapshin Pavel_Severov 10 2024-06-16 21:09:45
30 Zeze_Salazar Pavel_Severov 12 2024-06-16 21:07:56
31 Pavel_Ruzzo Pavel_Severov 7 2024-06-16 15:40:49
32 Logan_Echolls Pavel_Severov 7 2024-06-16 15:24:11
33 Falcon_Black Pavel_Severov 7 2024-06-16 14:42:22
34 Toni_Pank Pavel_Severov 7 2024-06-16 14:36:40
35 Polina_Ray Pavel_Severov 8 2024-06-16 14:14:50
36 Vladislav_Yagoda Emily_Kenway 7 2024-06-15 20:30:30
37 Andre_Howkinz Tommi_Frost 8 2024-06-14 20:31:20
38 Jamala_Ray Pavel_Severov 7 2024-06-14 20:01:59
39 Ekaterina_Kubinecc Pavel_Severov 7 2024-06-14 18:59:57
40 Daniil_Koleta Emily_Kenway 7 2024-06-13 22:17:57
41 Another_Death Pavel_Severov 12 2024-06-13 21:27:52
42 Jamala_Ray Pavel_Severov 7 2024-06-13 19:40:53
43 Volodya_Darkov Pavel_Severov 8 2024-06-12 22:59:58
44 Another_Death Emily_Kenway 7 2024-06-12 22:15:10
45 Emily_Kenway Pavel_Severov 14 2024-06-12 21:58:53
46 Alberto_Massoni Pavel_Severov 13 2024-06-12 21:56:51
47 Nikolay_Rokossovsky Pavel_Severov 7 2024-06-12 20:48:55
48 Eduard_Voznyi Pavel_Severov 7 2024-06-12 20:33:56
49 Tommi_Frost Pavel_Severov 12 2024-06-11 22:46:07
50 Fraer_Vasilkov Pavel_Severov 8 2024-06-11 22:22:01
51 Ihar_Isaev Pavel_Severov 7 2024-06-10 21:15:40
52 Bomagyn_Lolin Pavel_Severov 7 2024-06-10 21:06:12
53 Azik_Boom Alberto_Massoni 7 2024-06-09 18:19:21
54 Bob_Cook Pavel_Severov 7 2024-06-09 18:15:20
55 Apallon_Shakur Pavel_Severov 7 2024-06-09 17:52:15
56 John_Nolan Pavel_Severov 7 2024-06-09 17:47:08
57 Antonio_Paoletti Pavel_Severov 9 2024-06-09 13:23:09
58 Zeze_Salazar Pavel_Severov 11 2024-06-08 21:17:31
59 Stiv_Jonson Pavel_Severov 7 2024-06-08 20:41:35
60 Somik_Wayne Pavel_Severov 7 2024-06-07 18:59:41
61 Roca_Escalante Pavel_Severov 11 2024-06-06 21:27:55
62 Baha_Montana Pavel_Severov 7 2024-06-06 20:19:48
63 Alexey_Lapshin Pavel_Severov 9 2024-06-06 20:16:23
64 Misha_Vekshenko Tommy_Grace 7 2024-06-04 23:11:09
65 Tamaz_Vorovskoy Pavel_Severov 7 2024-06-04 22:25:55
66 Aidarikos_Shafikov Pavel_Severov 13 2024-06-04 21:57:22
67 Aidarikos_Shafikov Pavel_Severov 14 2024-06-04 21:51:55
68 Aidarikos_Shafikov Pavel_Severov 13 2024-06-04 21:51:29
69 Aidarikos_Shafikov Pavel_Severov 14 2024-06-04 21:49:03
70 Muhamadaziz_Mahmudov Tommy_Grace 7 2024-06-04 20:57:07
71 Sleecky_Navarro Tommy_Grace 7 2024-06-04 19:37:15
72 Victor_Gigabyte Tommy_Grace 7 2024-06-04 19:37:12
73 Kyle_Ramirez Pavel_Severov 7 2024-06-03 13:54:47
74 Lisa_Cann FBI: Moon_Ferzeco 4 Собственное желание 2024-06-02 12:01:27
75 Charli_Moore Yaroslav_Filson 7 2024-03-26 18:41:47
76 Juana_Myers Aleksandr_Shmith 8 2024-03-26 17:31:49
77 Yaroslav_Filson Aleksandr_Shmith 14 2024-03-25 09:08:28
78 Victor_Gigabyte FBI: Guy_Charles 6 Собственное желание 2024-03-24 22:27:11
79 Vika_Raut Aleksandr_Shmith 5 2024-03-24 15:00:33
80 Juana_Myers Aleksandr_Shmith 7 2024-03-23 18:38:36
81 Monster_Himura Aleksandr_Shmith 6 2024-03-18 21:10:32
82 Adolf_Pechkin Aleksandr_Shmith 8 2024-03-18 20:37:57
83 Yaroslav_Filson Aleksandr_Shmith 12 2024-03-18 20:29:47
84 Ice_Walker Aleksandr_Shmith 11 2024-03-18 20:16:17
85 May_Wave Aleksandr_Shmith 11 2024-03-13 19:21:03
86 Cane_Mortan Aleksandr_Shmith 8 2024-03-13 16:53:51
87 Valera_Lex Irina_Hayes 5 2024-02-21 20:01:07
88 Watteo_Terry Irina_Hayes 11 2024-02-16 16:08:19
89 Mastin_Cursed Irina_Hayes 5 2024-02-16 14:43:09
90 Yusei_Cursed Irina_Hayes 6 2024-02-13 15:39:28
91 Sasha_Remshu Irina_Hayes 9 2024-02-13 15:30:42
92 Valera_Lex Moon_Ferzeco 8 2024-02-12 19:12:17
93 Andrey_Admiralov Moon_Ferzeco 10 2024-02-10 13:26:35
94 Roman_Bismarck Moon_Ferzeco 5 2024-02-10 11:47:59
95 Franco_Powell Moon_Ferzeco 11 2024-02-10 00:16:24
96 Ice_Walker Moon_Ferzeco 12 2024-02-09 22:38:46
97 Morgan_Johnson Moon_Ferzeco 13 2024-02-09 22:22:04
98 Patricio_Star Moon_Ferzeco 14 2024-02-09 21:40:41
99 Valera_Lex Irina_Hayes 7 2024-02-09 20:53:11
100 Gulimero_Casado Moon_Ferzeco 11 2024-02-09 19:57:38
101 Serega_Lee Moon_Ferzeco 11 2024-02-09 19:16:41
102 Dima_Sapon Moon_Ferzeco 8 2024-02-07 22:07:18
103 Ann_Sheepstick Gulimero_Casado 7 2024-02-06 19:21:06
104 Marick_Marakesh Gulimero_Casado 7 2024-02-06 18:05:40
105 Watteo_Terry Gulimero_Casado 10 2024-02-06 18:01:39
106 Mastin_Cursed Gulimero_Casado 6 2024-02-06 17:57:11
107 Andrey_Admiralov Moon_Ferzeco 9 2024-02-04 13:02:51
108 Irina_Hayes Moon_Ferzeco 14 2024-02-04 01:28:03
109 Serega_Lee Irina_Hayes 10 2024-02-04 00:21:35
110 Sasha_Remshu Irina_Hayes 7 2024-02-04 00:11:19
111 Mastin_Cursed Moon_Ferzeco 5 2024-02-03 23:33:39
112 Ryan_Taylor Moon_Ferzeco 7 2024-02-03 16:25:30
113 Franco_Powell Irina_Hayes 10 2024-02-03 15:34:51
114 Amber_Flores Moon_Ferzeco 5 2024-02-02 23:59:02
115 Evgen_Maxalov Moon_Ferzeco 6 2024-02-02 23:46:44
116 Roman_Bismarck Moon_Ferzeco 5 2024-02-02 21:03:01
117 Valera_Lex Gulimero_Casado 8 2024-02-01 20:17:49
118 Morgan_Johnson Moon_Ferzeco 12 2024-02-01 19:28:57
119 Serega_Lee Irina_Hayes 9 2024-01-30 12:05:50
120 Evgen_Maxalov Moon_Ferzeco 5 2024-01-30 00:56:22
121 Loona_Wilde Patricio_Star 5 2024-01-29 19:57:34
122 Sasha_Simmons Moon_Ferzeco 5 2024-01-28 22:02:33
123 Valera_Lex Irina_Hayes 7 2024-01-28 21:33:12
124 Ryan_Taylor Sergey_Meglin 5 2024-01-28 20:30:09
125 Dima_Sapon Sergey_Meglin 6 2024-01-28 18:16:01
126 Sasha_Remshu Irina_Hayes 5 2024-01-28 17:18:42
127 Aleksandr_Shmith Sergey_Meglin 5 2024-01-28 10:47:19
128 May_Wave Sergey_Meglin 10 2024-01-27 21:20:09
129 May_Wave Irina_Hayes 5 2024-01-27 21:09:55
130 Joseph_Hetfield Moon_Ferzeco 5 2024-01-27 16:47:36
131 Marick_Marakesh Moon_Ferzeco 5 2024-01-26 23:20:58
132 Marick_Marakesh Moon_Ferzeco 4 2024-01-26 23:20:55
133 Andres_Escobaro Moon_Ferzeco 8 2024-01-26 21:13:05
134 Chris_Fehn Sergey_Meglin 8 2024-01-26 19:38:24
135 Franco_Powell Irina_Hayes 9 2024-01-26 12:26:27
136 Carlos_Roelas Sergey_Meglin 7 2024-01-25 20:22:43
137 Damage_Kenny Sergey_Meglin 5 2024-01-25 19:34:07
138 Jenya_Egorov Sergey_Meglin 7 2024-01-25 18:17:07
139 Rayzer_Derozan Sergey_Meglin 10 2024-01-25 17:08:10
140 Serega_Lee Irina_Hayes 8 2024-01-25 10:56:13
141 Valera_Lex Irina_Hayes 6 2024-01-24 14:16:18
142 Vanya_Melnichenko Sergey_Meglin 5 2024-01-24 13:02:48
143 Andrey_Admiralov Sergey_Meglin 8 2024-01-24 00:00:11
144 Carlos_Roelas Sergey_Meglin 6 2024-01-23 20:42:20
145 Julia_Fomina Sergey_Meglin 9 2024-01-23 19:58:59
146 Stas_Roll Sergey_Meglin 8 2024-01-23 19:30:23
147 Watteo_Terry Sergey_Meglin 9 2024-01-23 17:24:49
148 Andres_Escobaro Irina_Hayes 8 2024-01-23 14:57:20
149 Danny_Darko Sergey_Meglin 5 2024-01-23 01:13:36
150 Serega_Lee Sergey_Meglin 7 2024-01-22 19:21:15
151 Adolf_Pechkin Sergey_Meglin 7 2024-01-22 10:44:53
152 Falcon_Black Sergey_Meglin 5 2024-01-22 09:51:41
153 Amber_Flores Sergey_Meglin 2 2024-01-22 09:50:02
154 Chris_Fehn Sergey_Meglin 7 2024-01-21 18:15:06
155 Andrey_Admiralov Sergey_Meglin 7 2024-01-21 17:39:15
156 Franco_Powell Sergey_Meglin 8 2024-01-21 17:07:02
157 Valera_Lex Sergey_Meglin 5 2024-01-21 16:17:09
158 Andrey_Mukashev Irina_Hayes 5 2024-01-21 12:31:49
159 Yaroslav_Filson Moon_Ferzeco 7 2024-01-20 16:31:12
160 Carlos_Roelas Gulimero_Casado 5 2024-01-20 13:55:04
161 Rayzer_Derozan Gulimero_Casado 9 2024-01-20 13:11:01
162 Logan_Bernard FBI: Frederico_Santos 5 Собственное желание 2024-01-19 20:35:02
163 Valera_Lex FBI: Frederico_Santos 4 Собственное желание 2024-01-19 20:31:44
164 Molly_Lewis Elian_Linato 6 выслуга 2024-01-19 18:56:49
165 Serega_Lee Irina_Hayes 6 2024-01-19 13:56:56
166 Jaguar_Energy Irina_Hayes 6 2024-01-19 13:13:13
167 Andres_Escobaro Irina_Hayes 7 2024-01-19 11:55:59
168 Lance_Snow Irina_Hayes 8 2024-01-19 11:27:15
169 Alexander_Mavrodi Moon_Ferzeco 10 2024-01-18 19:37:41
170 Andrey_Admiralov Sergey_Meglin 6 2024-01-18 17:17:57
171 Silk_Road Jayden_Burney 8 2024-01-18 16:29:23
172 Victoria_Heisenberg Gulimero_Casado 5 2024-01-18 15:40:57
173 Logan_Bernard Gulimero_Casado 7 2024-01-18 15:16:07
174 Aleksandr_Mayorov Sergey_Meglin 7 2024-01-17 21:38:16
175 Valera_Lex Sergey_Meglin 5 2024-01-17 21:17:04
176 Julia_Fomina Elian_Linato 8 2024-01-17 21:12:34
177 Julia_Fomina Elian_Linato 7 2024-01-17 21:12:32
178 Irina_Hayes Sergey_Meglin 13 2024-01-17 20:21:03
179 Patricio_Star Sergey_Meglin 12 2024-01-17 20:16:59
180 Serega_Lee Irina_Hayes 5 2024-01-16 22:18:52
181 Alick_Johnson Gulimero_Casado 5 2024-01-16 20:02:06
182 Stepan_Fog Gulimero_Casado 5 2024-01-16 19:20:48
183 Never_Mind Gulimero_Casado 5 2024-01-16 19:01:23
184 Watteo_Terry Gulimero_Casado 8 2024-01-16 18:59:00
185 Vova_Ivanov Gulimero_Casado 5 2024-01-16 18:47:03
186 Gilbert_Erail Sergey_Meglin 5 2024-01-16 18:35:57
187 Akari_Kimura Sergey_Meglin 6 2024-01-16 18:34:20
188 Dean_Wockeez Gulimero_Casado 11 2024-01-16 16:09:14
189 Jaguar_Energy Gulimero_Casado 5 2024-01-16 13:22:43
190 Andres_Escobaro Gulimero_Casado 6 2024-01-16 12:19:36
191 Maksim_Romanov Gulimero_Casado 5 2024-01-15 21:02:57
192 Chris_Fehn Sergey_Meglin 6 2024-01-15 18:16:14
193 Chris_Fehn Sergey_Meglin 7 2024-01-15 18:15:44
194 Kirill_Gospodinov Sergey_Meglin 8 2024-01-15 16:58:40
195 Dmitriy_Krasnov Gulimero_Casado 6 2024-01-15 13:55:11
196 Chris_Fehn Gulimero_Casado 6 2024-01-15 12:30:46
197 Patricio_Star Gulimero_Casado 11 2024-01-14 21:31:18
198 Kebastian_Alonso Gulimero_Casado 5 2024-01-14 21:12:37
199 Dray_King Gulimero_Casado 7 2024-01-14 19:04:27
200 Andrey_Admiralov Sergey_Meglin 5 2024-01-14 17:11:44
201 Dmitriy_Guchi Sergey_Meglin 6 2024-01-14 12:43:41
202 Akari_Kimura Gulimero_Casado 5 2024-01-12 23:51:54
203 Molly_Lewis Moon_Ferzeco 5 2024-01-12 23:50:17
204 Gulimero_Casado Sergey_Meglin 14 2024-01-12 21:59:24
205 Elian_Linato Sergey_Meglin 13 2024-01-12 21:57:39
206 Lance_Snow Sergey_Meglin 7 2024-01-12 21:43:00
207 Dmitriy_Krasnov Gulimero_Casado 5 2024-01-12 20:23:30
208 Jenya_Egorov Sergey_Meglin 6 2024-01-12 15:11:42
209 Rayzer_Derozan Sergey_Meglin 8 2024-01-12 14:20:46
210 Kai_Vozovsky Sergey_Meglin 7 2024-01-12 12:43:52
211 Watteo_Terry Sergey_Meglin 7 2024-01-12 09:32:31
212 Chris_Fehn Irina_Hayes 5 2024-01-11 17:25:50
213 Chris_Fehn Gulimero_Casado 1 2024-01-11 17:24:12
214 Franco_Powell Gulimero_Casado 7 2024-01-11 17:20:18
215 Franco_Powell Gulimero_Casado 6 2024-01-11 16:59:25
216 Jahongir_Mamatkulov Sergey_Meglin 5 2024-01-10 16:50:23
217 Patricio_Star Sergey_Meglin 11 2024-01-10 16:46:59
218 Yaroslav_Filson Sergey_Meglin 6 2024-01-10 16:30:39
219 Willy_Sin Sergey_Meglin 6 2024-01-10 09:35:16
220 Nick_Fisher Sergey_Meglin 5 2024-01-09 21:46:24
221 Julia_Fomina Sergey_Meglin 7 2024-01-09 16:04:35
222 Kelvin_Fletcher Sergey_Meglin 5 2024-01-09 12:05:51
223 Watteo_Terry Sergey_Meglin 6 2024-01-09 11:30:50
224 Vladimir_Severov Sergey_Meglin 6 2024-01-09 10:02:25
225 Marty_Wayans Sergey_Meglin 5 2024-01-08 22:01:39
226 Kolya_Peregar Sergey_Meglin 5 2024-01-08 20:37:33
227 Lance_Snow Sergey_Meglin 6 2024-01-08 18:32:02
228 Kai_Vozovsky Sergey_Meglin 6 2024-01-08 16:52:47
229 Christopher_Ferrari Sergey_Meglin 6 2024-01-08 09:52:57
230 Kirill_Gospodinov Sergey_Meglin 6 2024-01-08 09:52:45
231 Willy_Sin Sergey_Meglin 5 2024-01-07 22:59:54
232 Franco_Powell Sergey_Meglin 6 2024-01-07 21:33:59
233 Yaroslav_Filson Sergey_Meglin 5 2024-01-07 10:04:38
234 Rayzer_Derozan Elian_Linato 7 Cрок 2024-01-06 23:08:32
235 Alexey_Lapshin Sergey_Meglin 10 2024-01-06 21:08:22
236 Julia_Fomina Sergey_Meglin 6 2024-01-06 20:31:01
237 Jayden_Burney Gulimero_Casado 9 2024-01-06 16:56:56
238 Jenya_Egorov Sergey_Meglin 5 2024-01-06 10:48:11
239 Kai_Vozovsky Sergey_Meglin 5 2024-01-05 23:30:39
240 Dray_King Sergey_Meglin 5 2024-01-05 23:05:57
241 Dray_King Sergey_Meglin 1 2024-01-05 23:05:50
242 Dray_King Sergey_Meglin 5 2024-01-05 23:05:32
243 Patricio_Star Sergey_Meglin 10 2024-01-05 21:54:29
244 Christopher_Ferrari Sergey_Meglin 5 2024-01-05 21:53:38
245 Antonio_Flores Sergey_Meglin 5 2024-01-05 21:05:32
246 Lance_Snow Sergey_Meglin 5 2024-01-05 21:05:09
247 Danil_Orell Moon_Ferzeco 5 2024-01-05 12:40:03
248 Tom_Gallagher Moon_Ferzeco 5 2024-01-05 12:13:19
249 Stanislav_Vazzilev Sergey_Meglin 11 2024-01-05 11:27:58
250 Watteo_Terry Sergey_Meglin 5 2024-01-05 11:14:03
251 Irina_Hayes Sergey_Meglin 12 2024-01-05 11:09:52
252 Carlos_Rozatto Moon_Ferzeco 5 2024-01-04 23:39:20
253 Adolf_Pechkin Sergey_Meglin 6 2024-01-03 19:20:45
254 Phillip_Karl Sergey_Meglin 1 2024-01-02 19:40:52
255 Karai_Kusanagi Sergey_Meglin 5 2024-01-02 19:32:46
256 Rayzer_Derozan Elian_Linato 6 2024-01-02 17:28:00